Historia

Historii Duszpasterstwa Akademickiego KUL nie sposób oddzielić od historii samej uczelni. Od początku istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jego władze zwracały uwagę na rozwój duchowy studentów. Początkowo obowiązek opieki duszpasterskiej nad studentami należał do dyrektorów Konwiktu Księży Studentów, którymi byli: o. Jacek Woroniecki OP, a po nim ks. Władysław Korniłowicz. W tym czasie, a był to okres międzywojenny, wiele uwagi poświęcano pracy w organizacjach religijnych, takich jak: „Odrodzenie”, „Sodalicja Akademików”, Koło Misjologiczne, a przez pewien czas „Pomoc Bliźniemu” oraz „Hetmania”, której celem było propagowanie życia towarzyskiego i kulturalnego w duchu katolickim.

Pierwszym duszpasterzem akademickim po II wojnie światowej był ks. prof. Paweł Iliński, a po nim, w roku 1946, obowiązki duszpasterza objął o. Jerzy Mirewicz SJ. Istniały wtedy Sodalicje Mariańskie i Iuventus Christiana oraz „Caritas Academica”. Po rozwiązaniu organizacji w dniu 3 listopada 1949 życie religijne skoncentrowało się przy kościele. Od 1951/52 pomocnikiem o. Mirewicza był o. Stefan Miecznikowski SJ. Od jesieni 1957 posługę duszpasterską prowadzili o. Tomasz Rostworowski SJ i ks. Zbigniew Frączkowski SJ. W latach 1958-1967 często zmieniali się duszpasterze. W tym czasie pracowali kolejno ojcowie jezuici: Jan Piwiński, Tadeusz Bogucki, Tadeusz Koczwara, Edward Czermiński i Jerzy Szelmeczka.

W roku 1967 ośrodek duszpasterski przy KUL otrzymał rangę Ośrodka Diecezjalnego. O. Hubert Czuma SJ został duszpasterzem diecezjalnym, jego współpracownikiem był o. Mieczysław Wołoszyn SJ. Na początku roku 1971/72 duszpasterzem diecezjalnym został o. Andrzej Koprowski SJ. Po nim tę funkcję pełnili kolejno 0. Mirosław Paciuszkiewicz SJ, o. Jerzy Świerkowski SJ, o. Jerzy Białek SJ, o. Janusz Warzocha SJ i o. Leszek Mądrzyk SJ. W 1997 Abp J. Życiński powołał nowy Ośrodek Archidiecezjalny DA przy ul. Staszica. Kolejnym Duszpasterzem był o. Wiesław Kulisz SJ, a od czerwca 2003 przełożonym duszpasterzy akademickich był o. Andrzej Batorski SJ, z którym współpracowali o. Piotr Lenart SJ i o. Piotr Twardecki SJ. W późniejszym czasie duszpasterzami akademickimi byli również: o. Rafał Sztejka SJ, o. Zbigniew Leczkowski SJ oraz o. Rafał Huzarski SJ. Obecnie przełożonym jest o. Piotr Twardecki SJ, a posługę duszpasterską pełnią również o. Leszek Szuta SJ i o. Michał Masłowski.

Dotychczasowy profil pracy wyznaczany był przez Komisją Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Akademickiego; ponadto wyznaczali go sami studenci, ich zapotrzebowania religijne, ogólnie panująca sytuacja społeczno – polityczna w kraju, jak również sama osobowość duszpasterzy.

Wieloletni duszpasterz akademicki o. Wiesław Kulisz SJ, działalność DA KUL przedstawiał przy pomocy trzech kręgów, często zazębiających się ze sobą.

Pierwszy, najszerszy, to spotkanie poprzez liturgię i posługę sakramentalną, kierownictwo duchowe oraz rozmowy indywidualne w pokoju dyżurów duszpasterzy. Codzienna Eucharystia połączona z homilią jest dla wielu istotnym punktem odniesienia i jednocześnie formą stałej formacji chrześcijańskiej. Zgodnie z rytmem roku liturgicznego przeprowadzane są trzy serie rekolekcji: jedna w Adwencie i dwie w Wielkim Poście. Ponadto są organizowane na rozpoczęcie roku akademickiego. Wielkim wydarzeniem w życiu kościoła akademickiego jest doświadczenie Liturgii Triduum Paschalnego, które stanowi kontynuację wspaniałych owoców pracy, jakie pozostawił po sobie w tutejszym środowisku ś.p. ks. Franciszek Blachnicki i ks. Wojciech Danielski. Doświadczenie paschalne wieńczy Wieczernik Wspólnoty Kościoła Akademickiego. W czasie czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego ma miejsce odnowienie sakramentu Bierzmowania.

Drugi krąg, mający na celu poszerzenie osobistej formacji religijnej, to różne formy i rodzaje katechezy. W latach osiemdziesiątych forma katechezy akademickiej dla młodzieży cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo ważnym sektorem działalności Duszpasterstwa jest katecheza przedmałżeńska prowadzona cenioną metodą dynamiki małych grup. Twórczynią tej propozycji jest pani prof. Maria Braun – Gałkowska. Kursy odbywają się w trzech cyklach: jesiennym, wiosennym i letnim. Oprócz tego w każdym roku zawiązuje się grupa katechumenów, przygotowujących się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Jeszcze inną formą pogłębienia wiary są „Rekolekcje pośród życia” według metody św. Ignacego z Loyoli, które od szeregu lat są organizowane na początku drugiego semestru. Trwają one cztery tygodnie i cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony studentów. W ramach stałej formacji od lat DA organizuje też spotkania z cyklu „Duchowość Kobiety i Mężczyzny” starając się pogłębić tematykę związaną z ludzką seksualnością, relacjami i odpowiedzialnością.

I wreszcie trzeci krąg, najbardziej bliski temu, co jest celem działalności Duszpasterstwa: budowanie w środowisku akademickim wspólnoty uobecniającej Boga i będącej znakiem zjednoczenia ludzi z Bogiem. W jego ramach działają liczne ruchy i stowarzyszenia katolickie: Odnowa w Duchu Świętym, Ruch „Światło – Życie”, Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (CVX – dawne Sodalicje Mariańskie). Poza wymienionymi ruchami i stowarzyszeniami spotykają się liczne grupy takie jak Grupa Lektorów pełniąca posługę liturgiczną w Kościele Akademickim czy Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Istniała równieżcGrupa Misyjna, prowadzona przez Ojców Białych i Siostry – Misjonarzy z Afryki. Z inicjatywy studentów zaangażowanych w grupy DA prowadzony był punkt sprzedaży książek i czasopism o tematyce religijnej jako rodzaj apostolstwa ludzi świeckich. Od kilku lat istnieje Rada Duszpasterstwa Akademickiego, która skupia przedstawicieli poszczególnych wspólnot i poprzez regularne spotkania koordynuje wiele inicjatyw DA oraz ułatwia współpracę pomiędzy poszczególnymi grupami.

Inną specyficzną inicjatywą Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego jest jednodniowa Studencka Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Wąwolnicy, organizowana w październiku, na początku nowego roku akademickiego. Ponadto cieszą się popularnością sierpniowa pielgrzymka na Jasną Górę (grupa dziewiąta od początku jest organizowana przez DA KUL), następnie obozy zimowe i letnie, rajdy, dni skupienia, czuwania modlitewne. Niektóre z tych inicjatyw są organizowane przy współpracy duszpasterstw lubelskich uczelni. Stanowi to cenne doświadczenie, integrujące całe środowisko akademickie naszego miasta.

W grudniu 1995 po raz pierwszy zostało zorganizowane Forum Młodzieży Akademickiej na temat: „Być chrześcijaninem we współczesnej Polsce”. Inicjatywa ta spotkała się ze znacznym zainteresowaniem ze strony studentów i jest kontynuowana.

Jedną z form służby całemu środowisku jest poradnictwo psychologiczne i rodzinne prowadzone przez pracowników i absolwentów KUL. Pierwsze skierowane jest do osób przeżywających różnorakie trudności życiowe, problemy, konflikty małżeńskie, rodzinne. Drugie jest formą pomocy narzeczonym i małżeństwom. Działalność duszpasterstwa skupia się głównie wokół Kościoła Akademickiego. Swoją opieką Duszpasterze otaczają także Akademik Żeński KUL na Poczekajce.

Gdy w roku 1967 Ośrodek przy KUL otrzymał rangę Ośrodka Diecezjalnego oznaczało to wówczas otwarcie się na całe środowisko akademickie Lublina. Dziś poszczególne uczelnie posiadają już swoich Duszpasterzy, jednak Ośrodek KUL pozostaje otwarty na studentów innych uczelni i wielu z nich z naszej posługi korzysta.

Środowisko akademickie ma swojego patrona. Za zgodą metropolity lubelskiego abp. Bolesława Pylaka 20 maja 1993 r. odbyła się w Kościele Akademickim KUL uroczysta inauguracja kultu Piotra Jerzego Frassatiego. Uroczystość poprzedziło triduum modlitwy i spotkań kulturalno – rekreacyjnych z udziałem studentów i środowiska akademickiego Lublina. Tego typu triduum stało się już tradycją DA i także dzięki temu postać Piotra Jerzego staje się coraz bardziej znana w tym środowisku. Z inspiracji studentów i duszpasterzy zostało powołane Stowarzyszenie im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego „Frassatianum”.

Ta krótko nakreślona historia i ukazana panorama prac Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego przy KUL w bardzo skrótowy sposób odzwierciedlają rytm życia tego środowiska, które ze względu na swą specyfikę i aktualną sytuację w kraju podlega ustawicznym zmianom.

Iwona Kurowska
Edyta Lorenc

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin