Rozważania na III Niedzielę Zwykłą

Łk 1,1-4;4,14-21, III NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C, 24 I 2016r.

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. 

 

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).

Obraz do medytacji: bądź z Jezusem w synagodze. Zobacz reakcję ludzi i swoją na Jego słowa i obecność.

Prośba do tej medytacji: prosić o odwagę świadczenie o Jezusie wobec bliskich.

 

1) Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował

Jezus wraca w mocy Ducha Świętego do swojej rodzinnej miejscowości. Wraca ten sam, ale nie taki sam. Rozpoczął już publiczną działalność, wyszedł na cały świat by głosić Dobrą Nowinę.

My nieustannie się nawracamy, a skutki naszego nawrócenia bardzo dobrze widać, gdy wracamy do domu rodzinnego, do miejsc, sytuacji, które znamy. Czy zmienia się coś w postrzeganiu moich bliskich, dawnych relacji i miejsc? Jakie emocje mi dzisiaj towarzyszą, gdy znajdę się w starych sytuacjach czy relacjach?

2) W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi

Jezus w dzień szabatu idzie do synagogi, by wspólnie z innymi modlić się do Ojca. Jego jedność z Ojcem wyraża się zewnętrznie w modlitwie wspólnotowej, „swoim zwyczajem” poszedł do świątyni. My również swoim zwyczajem chodzimy do świątyni. A jak wygląda bliskość z Bogiem w coniedzielnej Eucharystii? Czy dostrzegam jakąś zmianę w jej przeżywaniu? Jesteśmy zaproszeni do dojrzewania w wierze, by coraz pełniej uczestniczyć w sakramentach. Na ile moje zewnętrzne zaangażowanie przekłada się na duchowe spotkanie z Nim?

3) „Duch Pański spoczywa na Mnie”

Kiedy był w synagodze dano Mu do przeczytania fragment z księgi Izajasza, gdzie są słowa „Duch Pański spoczywa na Mnie”. Za każdym razem kiedy uczestniczymy w Eucharystii, jak również w czasie osobistej modlitwy Jezus wypowiada te słowa w nowym kontekście, przez natchnienia jakie odkrywam w moim sercu. Czy towarzyszy mi świadomość bliskości Boga każdego dnia? Czy jestem wrażliwy na Jego słowo i przychodzenie w mojej codzienności? Co w ostatnim czasie chce mi powiedzieć, do czego zaprosić?

Rozmowa końcowa
Porozmawiać z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym co szczególnie dotknęło Cię na tej modlitwie. Na koniec odmów Ojcze nasz.

Duszpasterstwo Akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
ul. I. Radziszewskiego 7
20 - 039 Lublin